Samskaping

Samskaping er en prosess hvor ulike aktører kommer sammen om felles prosjekter og deler kunnskap og ressurser. I denne sammenheng vil aktørene være politikkutformere, forskere, private aktører, offentlig sektor og befolkningen forøvrig.

Begrepet assosieres gjerne med lignende ord, som samhandling og samarbeid, hvor meningsinnholdet tolkes i lik retning: å gjøre noe sammen. Dette gjelder også for samskaping. Det som imidlertid skiller samskaping fra de andre begrepene, er hvordan denne prosessen skjer.

Samskaping handler om å i fellesskap definere problemstillingen, samt designe en løsning og teste den ut. Dette kan med andre ord ikke innebære at en av aktørene kommer med et spesifikt problem som man ønsker de andre aktørene skal komme med løsninger på. Aktørene skal samskape problemstillingen for å på den måten sikre at alle har lik forståelse av hva utfordringen er og hva den bygger på. Dette er en forutsetning for videre utforming og utprøving av løsninger. I samskaping er det også essensielt at det er de samme aktørene som definerer og finner løsninger på problemstillingen som også skal omgjøre dette til handling. Aktørene i en samskapingsprosess skal med andre ord være med på hele prosessen, inkludert iverksetting av løsninger.

Eksempler på samskapingsprosjekter: